TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
 

lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door Golfschool Away of life voor een cliënt te organiseren of georganiseerde evenementen en beslaan 11 artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Golfschool Away of life.

lid 2
Onder een evenement wordt onder meer verstaan het organiseren van cursussen, clinics, wedstrijden en golfdagen gedurende één of meer dagen.

lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Golfschool Away of life.

lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie)proces dat aan het sluiten van een overeenkomst tot het organiseren van een evenement voorafgaat en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Golfschool Away of life zijn verleend respectievelijk verricht.

HET TOTSTANDKOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
Artikel 2

Offerte

lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend aan Golfschool Away of life een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven evenement te organiseren.

lid 2
In een offerte staat onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van Golfschool Away of life, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Golfschool Away of life het door de cliënt gewenste evenement kan organiseren en indien gewenst, de datum of data.

lid 3
Een offerte is voor Golfschool Away of life bindend voor een termijn zoals overeengekomen tussen Golfschool Away of life en cliënt, met een maximum van één maand. De genoemde datum of data waarop het evenement gepland is geheel vrijblijvend voor Golfschool Away of life.

Artikel 3
Optie

lid 1
De cliënt kan een offerte na overleg met (en goedkeuring van) Golfschool Away of life desgewenst laten omzetten in een optie.

lid 2
Het verlenen van een optie door Golfschool Away of life houdt in dat de in de offerte omschreven diensten, faciliteiten, datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor de cliënt worden vrijgehouden. Golfschool Away of life en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden; deze beloopt maximaal één maand.

lid 3
Een telefonisch verleende optie zal schriftelijk door Golfschool Away of life worden bevestigd in een "optiebevestiging" waarin een omschrijving van het evenement, de prijs en de gereserveerde datum/data staan.

lid 4
Indien een tweede cliënt, tijdens de periode dat een optie is verleend, één of meerdere data wil boeken -zie hieronder -, zal eerst aan de optiehouder een termijn van 48 uur worden gegund om zijn optie in een boeking om te zetten. Na het verstrijken van deze 48 uur vervalt de optie en is Golfschool Away of life niet langer gebonden aan de optie.

Artikel 4
Boeking

lid 1
Een cliënt kan een offerte of een optiebevestiging door deze akkoord getekend terug te zenden, omzetten in een boeking, zijnde door cliënt definitief verlenen van een opdracht tot het organiseren van een evenement als omschreven in offerte of optiebevestiging, aan Golfschool Away of life.

lid 2
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.

lid 3
Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

lid 4
Golfschool Away of life kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van de geschatte factuur waarde. Deze betaling dient binnen dertig dagen plaats te vinden.

Artikel 5
Aantal deelnemers

lid 1
De cliënt dient minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement het exacte aantal deelnemers schriftelijk te melden aan Golfschool Away of life.

lid 2
Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht.

Artikel 6
Betaling

lid 1
Op de dag van het evenement of binnen korte termijn daarna ontvangt de cliënt de factuur. De eventueel ontvangen aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht. De factuur kan terstond aan de receptie of per bank/giro (binnen dertig dagen) betaald worden. Indien aan de receptie betaald wordt, dan dient het bedrag in zijn geheel door cliënt voldaan te worden. Deelbetalingen door verschillende deelnemers aan het evenement zijn niet mogelijk.

lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met Golfschool Away of life overeengekomen prijs. Compensatie in de vorm van het willen inbrengen van (bedrijfs-) lidmaatschappen, greenfees of tienrittenkaarten is derhalve niet mogelijk.

lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is Golfschool Away of life gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10 %. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%).

ANNULERINGEN
Artikel 7

Annulering door cliënt

lid 1
Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement, zijn er twee mogelijkheden:

  1. In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;
  2. Het evenement wordt definitief geannuleerd, de cliënt is 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

 

lid 2
Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en één week voor de (aanvang)datum van het evenement, is de cliënt 50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

lid 3
Indien de annulering binnen één week voor de (aanvang)datum van het evenement plaatsvindt, is 90% van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 8
Annulering door Golfschool Away of life

lid 1
Golfschool Away of life is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.

lid 2
Golfschool Away of life is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan:

  • slechte conditie van de golfbaan en / of materieel ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden;
  • natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;
  • plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.

 

OVERIGE ZAKEN
Artikel 9

Aanvullende regels

Per Cursuslocatie kunnen aanvullende regels gelden. Deze zullen separaat kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 10
lesklanten

Golfschool Away of life is gerechtigd lesklanten een les- of greenfee in rekening te brengen onder de volgende condities:

  • niet verschijnen op de afgesproken lesafspraak à 100%
  • minder dan 24 uur van tevoren afzeggen voor lesafspraak à 100%
  • voor reserveringen in afwijking van geldende reserveringsregels à 100%

 

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11

lid 1
Golfschool Away of life is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van Golfschool Away of life of een derde.

lid 2
Het betreden van het cursus complex geschiedt op eigen risico.

lid 3
De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.

Golfschool Away of life

Asterdkraag 76

4823 GB Breda

KvK 20112516